Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Met de verantwoordingsplicht (accountability) dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

Privacybeleid Stichting Wereldwinkel Zuidhorn 2018

Uitgangspunt
Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Zuidhorn baseert zijn onderstaand privacybeleid op wettelijke regels en uitgangspunten, zoals beschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel registratie persoonsgegevens
De stichting registreert persoonsgegevens van:
• vrijwilligers die zijn verbonden aan de stichting, inclusief het bestuur
• klanten van de stichting
• leveranciers van de stichting
• relaties van de stichting

De stichting registreert van bovenstaande personen uitsluitend die persoonsgegevens die van belang zijn om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Van bovengenoemde personen worden onderstaande gegevens geregistreerd:
• naam
• adres, postcode en huisnummer
• mailadres
• telefoonnummer
Daarnaast worden ook bankrekeningnummers en KvK-nummers geregistreerd als vrijwilligers onkosten declareren, er op rekening wordt gekocht en als het leveranciers betreft.

Bestanden van personen worden digitaal geregistreerd en zijn opgeslagen in een map waar alleen bestuursleden toegang toe hebben. Vrijwilligersovereenkomsten en gespreksverslagen worden bewaard bij het secretariaat. In de winkel ligt een lijst met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de vrijwilligers.

Adresgegevens en e-mailadressen worden bewaard in een eigen bestand. Deze gegevens worden gedeeld met alle vrijwilligers. Voor communicatie met de wereldwinkel is een e-mailadres beschikbaar.
De stichting bewaart geen bijzondere persoonsgegevens van geregistreerde personen.

Informatie over persoonsgegevens aan belanghebbenden
Nieuwe vrijwilligers, klanten, leveranciers en relaties, worden bij aanmelding geïnformeerd over het privacybeleid van de stichting en verwezen naar de website voor de inhoud van het beleid. Daarnaast geven zij bij aanmelding schriftelijk toestemming voor het beheer van hun persoonsgegevens door de stichting. Geregistreerde personen kunnen hun gegevens te allen tijde opvragen bij het secretariaat van de stichting.

Bescherming van gegevens
De stichting maakt van bestanden die persoonsgegevens bevatten geen kopieën of back-ups.
Vrijwilligersovereenkomsten worden door het secretariaat zodanig beheerd dat alleen het secretariaat toegang heeft tot deze gegevens. De digitaal opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden.
Wanneer een vrijwilliger zijn/haar dienstverband opzegt, worden zijn/haar gegevens verwijderd uit het bestand.

Beheer van de gegevens
Het dagelijkse beheer en verwerking van persoonsgegevens is neergelegd bij het secretariaat. Er zijn door het stichtingsbestuur geen afspraken gemaakt met externe partijen over het verwerken van persoonsgegevens. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst.

Vragen en klachten
Voor vragen en/of klachten over de registratie, de verwerking van persoonsgegevens of eventuele datalekken, kan door elke belanghebbende contact worden opgenomen met de voorzitter of secretaris van het bestuur via het contactformulier. Het bestuur zal desgevraagd met de klager/vrager in gesprek gaan om te komen tot bevredigende antwoorden of oplossingen voor de klachten.

Zuidhorn, versie oktober 2018